تور کارخانه

CAD

برش دادن

انبار محصولات نهایی

بازرسی

کارگاه پردازش سخت افزار

بسته بندی

انبار قطعات

خیاطی

حمل دریایی

.